نمایش دادن همه 8 نتیجه

بویلر Turbo-10 شوفاژکار

85,948,000 تومان
تعداد پره ها : (pcs):10 ظرفیت حرارتی (kw):388 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):334.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):1.324.000 حجم ابگیری دیگ 163:لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :300میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/333 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :155میلی متر طول دیگ :1867میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :725×1121 میلی متر وزن خالص  دیگ :1124 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر Turbo-11 شوفاژکار

93,850,000 تومان
تعداد پره ها : (pcs):11 ظرفیت حرارتی (kw):441 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):379.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):1.505.000 حجم ابگیری دیگ 179:لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :300میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/3663 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :155میلی متر طول دیگ :2020میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :725×1121 میلی متر وزن خالص  دیگ :1226 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر Turbo-۱۲ شوفاژکار

101,860,000 تومان
تعداد پره ها : (pcs):12 ظرفیت حرارتی (kw):495 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):426.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):1.689.000 حجم ابگیری دیگ 195:لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :400میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/3996 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :185میلی متر طول دیگ :2173میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :725×1121 میلی متر وزن خالص  دیگ :1327 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر Turbo-13 شوفاژکار

109,763,000 تومان
تعداد پره ها : (pcs):13 ظرفیت حرارتی (kw):536 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):461.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):1.829.000 حجم ابگیری دیگ 211:لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :400میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/4329 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :185میلی متر طول دیگ :2326میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :725×1121 میلی متر وزن خالص  دیگ :1429 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر Turbo-14 شوفاژکار

117,773,000 تومان
تعداد پره ها : (pcs):14 ظرفیت حرارتی (kw):599 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):515.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):2.044.000 حجم ابگیری دیگ 227:لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :400میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/4662 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :185میلی متر طول دیگ :2479میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :725×1121 میلی متر وزن خالص  دیگ :1531 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر Turbo-15 شوفاژکار

125,783,000 تومان
تعداد پره ها : (pcs):15 ظرفیت حرارتی (kw):651 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):560.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr): 2.221.000 حجم ابگیری دیگ 243:لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :400میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/4995 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :185میلی متر طول دیگ :2632میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :725×1121 میلی متر وزن خالص  دیگ :1633 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر Turbo-8 شوفاژکار

69,928,000 تومان
تعداد پره ها : (pcs):8 ظرفیت حرارتی (kw) : 283 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):243.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):966.000 حجم ابگیری دیگ 131:لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :300میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/2664 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :155میلی متر طول دیگ :1561میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :725×1121 میلی متر وزن خالص  دیگ :920 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر Turbo-9 شوفاژکار

77,937,000 تومان
تعداد پره ها : (pcs):9 ظرفیت حرارتی (kw):336 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):289.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):1.146.000 حجم ابگیری دیگ 147:لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :300میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/2997 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :155میلی متر طول دیگ :1714میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :725×1121 میلی متر وزن خالص  دیگ :1022 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل