نمایش دادن همه 7 نتیجه

بویلر سولار ۴۰۰ ده پره شوفاژکار

73,600,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):10 ظرفیت حرارتی (kw):181/4 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):156.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):619.000 حجم ابگیری دیگ :155لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :250میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/225 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN):21/2 قطر دهانه مشعل گیر :140میلی متر طول دیگ :1375میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :630×1056 میلی متر وزن خالص  دیگ :704 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سولار ۴۰۰ دوازده پره شوفاژکار

85,700,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):12 ظرفیت حرارتی (kw):231/4 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):199.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):790.000 حجم ابگیری دیگ :183لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :250میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/275 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :140میلی متر طول دیگ :1615میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :630×1056 میلی متر وزن خالص دیگ :830 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سولار ۴۰۰ سیزده پره شوفاژکار

91,800,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):13 ظرفیت حرارتی (kw):257 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):221.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):877.000 حجم ابگیری دیگ :197لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :250میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/3 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :140میلی متر طول دیگ :1735میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :630×1056 میلی متر وزن خالص دیگ :893 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سولار ۴۰۰ نه پره شوفاژکار

67,700,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):9 ظرفیت حرارتی (kw):155/8 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):134.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):532.000 حجم ابگیری دیگ :141لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :250میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/2 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN):21/2 قطر دهانه مشعل گیر :140میلی متر طول دیگ :1255میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :630×1056 میلی متر وزن خالص دیگ :641 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سولار ۴۰۰ هشت پره شوفاژکار

61,400,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):8 ظرفیت حرارتی (kw):131/4 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):113.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):448.000 حجم ابگیری دیگ :127لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :250میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/175 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN):21/2 قطر دهانه مشعل گیر :140میلی متر طول دیگ :1135میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :630×1056 میلی متر وزن خالص دیگ :578 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سولار ۴۰۰ هفت پره شوفاژکار

55,500,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):7 ظرفیت حرارتی (kw):105/8 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):91.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):361.000 حجم ابگیری دیگ :113لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :250میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/15 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN):21/2 قطر دهانه مشعل گیر :140میلی متر طول دیگ :1015میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :630×1056 میلی متر وزن خالص دیگ :515 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سولار ۴۰۰ یازده پره شوفاژکار

79,800,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):11 ظرفیت حرارتی (kw):205/8 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):177.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):702.000 حجم ابگیری دیگ :169لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :250میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/25 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :140میلی متر طول دیگ :1495میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :630×1056 میلی متر وزن خالص دیگ :767 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل