نمایش دادن همه 11 نتیجه

بویلر سوپر هیت ۱۰-۱۳۰۰ شوفاژ کار

220,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):679.000 طول دیگ (cm):211 وزن دیگ (kg):2.065 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :6 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :87 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :600 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر سوپر هیت ۱۱-۱۳۰۰ شوفاژ کار

242,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):741.000 طول دیگ (cm):226 وزن دیگ (kg):2.255 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :6 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :87 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :600 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر سوپر هیت ۱۳-۱۳۰۰ شوفاژ کار

285,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):865.000 طول دیگ(cm):258 وزن دیگ (kg):2.635 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :6 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :87 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :600 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر سوپر هیت ۱۵-۱۳۰۰ شوفاژ کار

328,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):990.000 طول دیگ(cm):289 وزن دیگ (kg):3.015 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :6 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :87 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :600 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر سوپر هیت ۱۶-۱۳۰۰ شوفاژ کار

349,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):1.052.000 طول دیگ(cm):305 وزن دیگ (kg):3.205 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :6 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :87 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) : 600 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر سوپر هیت ۱۷-۱۳۰۰ شوفاژ کار

370,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):1.113.000 طول دیگ (cm):320 وزن دیگ (kg):3.395 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :6 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :87 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :600 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر سوپر هیت ۱۸-۱۳۰۰ شوفاژ کار

392,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):1.174.000 طول دیگ (cm):336 وزن دیگ (kg):3.585 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :6 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :87 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :600 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر سوپر هیت ۱۹-۱۳۰۰ شوفاژ کار

413,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):1.237.000 طول دیگ(cm):352 وزن دیگ (kg):3.775 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :6 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :87 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :600 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر سوپر هیت ۲۰-۱۳۰۰ شوفاژ کار

435,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):1.300.000 طول دیگ (cm):368 وزن دیگ (kg):3.965 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :6 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :87 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :600 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر سوپر هیت ۹-۱۳۰۰ شوفاژ کار

199,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):617.000 طول دیگ (cm):195 وزن دیگ (kg):1.875 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :6 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :87 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :600 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر سوپر هیت۱۴-۱۳۰۰ شوفاژ کار

306,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):928.000 طول دیگ (cm):273 وزن دیگ (kg):2.825 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :6 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :87 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) : 600 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد