نمایش دادن همه 5 نتیجه

بویلر سوپر ۳۰۰ پنج پره شوفاژکار

20,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):5 ظرفیت حرارتی (kw):50/8 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):43.700 ظرفیت حرارتی (btu/hr):173.000 حجم ابگیری دیگ:22/3 لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :144میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/0403 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN):11/2 قطر دهانه مشعل گیر :110میلی متر طول دیگ :682میلی متر وزن خالص دیگ :205 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سوپر ۳۰۰ شش پره شوفاژکار

23,400,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):6 ظرفیت حرارتی (kw):62/3 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):53.600 ظرفیت حرارتی (btu/hr):213.000 حجم ابگیری دیگ: 26/8 لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :144میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/0484 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN):11/2 قطر دهانه مشعل گیر :110میلی متر طول دیگ :764میلی متر وزن خالص دیگ :233 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سوپر ۳۰۰ نه پره شوفاژکار

33,600,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):9 ظرفیت حرارتی (kw):96/7 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):83.100 ظرفیت حرارتی (btu/hr):330.000 حجم ابگیری دیگ: 40/2لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :144میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/0726 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN):11/2 قطر دهانه مشعل گیر :110میلی متر طول دیگ :1010میلی متر وزن خالص دیگ :321 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سوپر ۳۰۰ هشت پره شوفاژکار

30,300,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):8 ظرفیت حرارتی (kw):85/2 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):73.300 ظرفیت حرارتی (btu/hr):291.000 حجم ابگیری دیگ: 35/8 لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :144میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/0645 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN):11/2 قطر دهانه مشعل گیر :110میلی متر طول دیگ :928میلی متر وزن خالص دیگ :291 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سوپر ۳۰۰ هفت پره شوفاژکار

26,900,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):7 ظرفیت حرارتی (kw):73/7 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):63.400 ظرفیت حرارتی (btu/hr):251.000 حجم ابگیری دیگ :31/3 لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :144میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/0565 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN):11/2 قطر دهانه مشعل گیر :110میلی متر طول دیگ :846میلی متر وزن خالص دیگ :262 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل