نمایش 1–12 از 13 نتیجه

بویلر سوپر ۳۰۰ پنج پره شوفاژکار

23,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):5 ظرفیت حرارتی (kw):50/8 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):43.700 ظرفیت حرارتی (btu/hr):173.000 حجم ابگیری دیگ:22/3 لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :144میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/0403 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN):11/2 قطر دهانه مشعل گیر :110میلی متر طول دیگ :682میلی متر وزن خالص دیگ :205 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سوپر ۳۰۰ شش پره شوفاژکار

27,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):6 ظرفیت حرارتی (kw):62/3 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):53.600 ظرفیت حرارتی (btu/hr):213.000 حجم ابگیری دیگ: 26/8 لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :144میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/0484 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN):11/2 قطر دهانه مشعل گیر :110میلی متر طول دیگ :764میلی متر وزن خالص دیگ :233 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سوپر ۳۰۰ نه پره شوفاژکار

38,700,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):9 ظرفیت حرارتی (kw):96/7 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):83.100 ظرفیت حرارتی (btu/hr):330.000 حجم ابگیری دیگ: 40/2لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :144میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/0726 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN):11/2 قطر دهانه مشعل گیر :110میلی متر طول دیگ :1010میلی متر وزن خالص دیگ :321 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سوپر ۳۰۰ هشت پره شوفاژکار

34,900,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):8 ظرفیت حرارتی (kw):85/2 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):73.300 ظرفیت حرارتی (btu/hr):291.000 حجم ابگیری دیگ: 35/8 لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :144میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/0645 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN):11/2 قطر دهانه مشعل گیر :110میلی متر طول دیگ :928میلی متر وزن خالص دیگ :291 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سوپر ۳۰۰ هفت پره شوفاژکار

30,900,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):7 ظرفیت حرارتی (kw):73/7 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):63.400 ظرفیت حرارتی (btu/hr):251.000 حجم ابگیری دیگ :31/3 لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :144میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/0565 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN):11/2 قطر دهانه مشعل گیر :110میلی متر طول دیگ :846میلی متر وزن خالص دیگ :262 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سوپر ۴۰۰ پنج پره شوفاژکار

47,800,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):5 ظرفیت حرارتی (kw):138 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):118.700 ظرفیت حرارتی (btu/hr):471.000 حجم ابگیری دیگ :55/2لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :307میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/0663 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 21/2 قطر دهانه مشعل گیر :127میلی متر طول دیگ :918میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :630×774 میلی متر وزن خالص دیگ :370 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سوپر ۴۰۰ ده پره شوفاژکار

91,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):10 ظرفیت حرارتی (kw):300 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):258.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):1.024.000 حجم ابگیری دیگ 108/4:لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :307میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/1303 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 21/2 قطر دهانه مشعل گیر :127میلی متر طول دیگ :1503میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :630×774 میلی متر وزن خالص دیگ :651 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سوپر ۴۰۰ دوازده پره شوفاژکار

109,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):12 ظرفیت حرارتی (kw):365 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):313.800 ظرفیت حرارتی (btu/hr):1.245.000 حجم ابگیری دیگ: 129/7لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :307میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/1559 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 21/2 قطر دهانه مشعل گیر :127میلی متر طول دیگ :1737میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :630×774 میلی متر وزن خالص دیگ :765 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سوپر ۴۰۰ شش پره شوفاژکار

56,500,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):6 ظرفیت حرارتی (kw):170 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):146.200 ظرفیت حرارتی (btu/hr):580.000 حجم ابگیری دیگ: 65/9لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :307میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/0791 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 21/2 قطر دهانه مشعل گیر :127میلی متر طول دیگ :1035میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :630×774 میلی متر وزن خالص دیگ :427 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سوپر ۴۰۰ نه پره شوفاژکار

82,900,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):9 ظرفیت حرارتی (kw):267 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):229.600 ظرفیت حرارتی (btu/hr):911.000 حجم ابگیری دیگ : 97/8 لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :307میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/1175 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 21/2 قطر دهانه مشعل گیر :127میلی متر طول دیگ :1386میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :630×774 میلی متر وزن خالص دیگ :597 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سوپر ۴۰۰ هشت پره شوفاژکار

74,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):8 ظرفیت حرارتی (kw):235 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):202.100 ظرفیت حرارتی (btu/hr):802.000 حجم ابگیری دیگ :87/1 لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :307میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/105 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 21/2 قطر دهانه مشعل گیر :127میلی متر طول دیگ :1269میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :630×774 میلی متر وزن خالص دیگ :535 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سوپر ۴۰۰ هفت پره شوفاژکار

65,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):7 ظرفیت حرارتی (kw):203 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):174.500 ظرفیت حرارتی (btu/hr):693.000 حجم ابگیری دیگ: 76/5لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :307میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/0919 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 21/2 قطر دهانه مشعل گیر :127میلی متر طول دیگ :1152میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :630×774 میلی متر وزن خالص دیگ :481 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل