نمایش دادن همه 5 نتیجه

بویلر کاندنسینگ مدل Ecodens-CH40

مشخصات فنی حداکثر توان مشعل(KW): 42 خروجی نامی در درجه  حرارت متوسط آب°C40(°50/30 C) (NVC) : 44 کیلو وات خروجی نامی در درجه  حرارت متوسط آب°C70(°80/60 C) (NVC) : 39 کیلو وات فشارکاری(bar): 4 فشار تست(bar):  8 حداکثر دمای کاری (°C): 90 حداکثردمای گازهای خروجی در درجه حرارت متوسط آب (°C 40): 55 حداکثردمای خروجی در درجه حرارت متوسط آب (°C 70): 85 فشار گاز طبیعی ورودی(mbar): 17 ~ 30 حجم آب گیری(liter): 37 وزن خشک دستگاه(kg): 265 حداکثر تولید آب چگالیده: 4.5 PH آب چگالیده: 5 ورودی و خروجی لوله ها(DN): 32 قطر دودکش(mm): 80

بویلر کاندنسینگ مدل Ecodens-CH56

مشخصات فنی حداکثر توان مشعل(KW): 56 خروجی نامی در درجه  حرارت متوسط آب°C40(°50/30 C) (NVC) : 59 کیلو وات خروجی نامی در درجه  حرارت متوسط آب°C70(°80/60 C) (NVC) : 52 کیلو وات فشارکاری(bar): 4 فشار تست(bar):  8 حداکثر دمای کاری (°C): 90 حداکثردمای گازهای خروجی در درجه حرارت متوسط آب (°C 40): 55 حداکثردمای خروجی در درجه حرارت متوسط آب (°C 70): 85 فشار گاز طبیعی ورودی(mbar): 17 ~ 30 حجم آب گیری(liter): 41 وزن خشک دستگاه(kg): 284 حداکثر تولید آب چگالیده: 6 PH آب چگالیده: 5 ورودی و خروجی لوله ها(DN):32 قطر دودکش(mm): 80

بویلر کاندنسینگ مدل Ecodens-CH70

مشخصات فنی حداکثر توان مشعل(KW): 70 خروجی نامی در درجه  حرارت متوسط آب°C40(°50/30 C) (NVC) : 73 کیلو وات خروجی نامی در درجه  حرارت متوسط آب°C70(°80/60 C) (NVC) : 65 کیلو وات فشارکاری(bar): 4 فشار تست(bar):  8 حداکثر دمای کاری (°C): 90 حداکثردمای گازهای خروجی در درجه حرارت متوسط آب (°C 40): 55 حداکثردمای خروجی در درجه حرارت متوسط آب (°C 70): 85 فشار گاز طبیعی ورودی(mbar): 17 ~ 30 حجم آب گیری(liter): 63 وزن خشک دستگاه(kg): 342 حداکثر تولید آب چگالیده: 7.5 PH آب چگالیده: 5 ورودی و خروجی لوله ها(DN):40 قطر دودکش(mm): 80

بویلر کاندنسینگ مدل Ecodens-CH80

مشخصات فنی حداکثر توان مشعل(KW): 81 خروجی نامی در درجه  حرارت متوسط آب°C40(°50/30 C) (NVC) : 85 کیلو وات خروجی نامی در درجه  حرارت متوسط آب°C70(°80/60 C) (NVC) : 75 کیلو وات فشارکاری(bar): 4 فشار تست(bar):  8 حداکثر دمای کاری (°C): 90 حداکثردمای گازهای خروجی در درجه حرارت متوسط آب (°C 40): 55 حداکثردمای خروجی در درجه حرارت متوسط آب (°C 70): 85 فشار گاز طبیعی ورودی(mbar): 17 ~ 30 حجم آب گیری(liter): 68 وزن خشک دستگاه(kg): 365 حداکثر تولید آب چگالیده: 8.6 PH آب چگالیده: 5 ورودی و خروجی لوله ها(DN):40 قطر دودکش(mm): 100

بویلر کاندنسینگ مدل Ecodens-CH90

مشخصات فنی حداکثر توان مشعل(KW): 92 خروجی نامی در درجه  حرارت متوسط آب°C40(°50/30 C) (NVC) : 96 کیلو وات خروجی نامی در درجه  حرارت متوسط آب°C70(°80/60 C) (NVC) : 83 کیلو وات فشارکاری(bar): 4 فشار تست(bar):  8 حداکثر دمای کاری (°C): 90 حداکثردمای گازهای خروجی در درجه حرارت متوسط آب (°C 40): 55 حداکثردمای خروجی در درجه حرارت متوسط آب (°C 70): 85 فشار گاز طبیعی ورودی(mbar): 17 ~ 30 حجم آب گیری(liter): 86 وزن خشک دستگاه(kg): 408 حداکثر تولید آب چگالیده: 9.8 PH آب چگالیده: 5 ورودی و خروجی لوله ها(DN): 50 قطر دودکش(mm): 100