نمایش 1–12 از 27 نتیجه

بویلر استار ۱۰-۱۳۰۰ شوفاژ کار

185,610,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):679.000 طول دیگ (cm): 211 وزن دیگ (kg):2.065 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۱۱-۱۳۰۰ شوفاژ کار

203,316,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):741.000 طول دیگ (cm): 226 وزن دیگ (kg):2.255 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۱۲-۱۳۰۰ شوفاژ کار

220,945,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):803.000 طول دیگ (cm):242 وزن دیگ (kg):2.445 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۱۳-۱۳۰۰ شوفاژ کار

238,573,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):865.000 طول دیگ (cm):258 وزن دیگ (kg):2.635 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۱۴-۱۳۰۰ شوفاژ کار

256,281,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):928.000 طول دیگ (cm):273 وزن دیگ (kg):2.825 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۱۵-۱۳۰۰ شوفاژ کار

273,988,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):990.000 طول دیگ (cm):289 وزن دیگ (kg):3.015 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۱۶-۱۳۰۰ شوفاژ کار

291,538,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):1.052.000 طول دیگ (cm):305 وزن دیگ (kg):3.205 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۱۸-۱۳۰۰ شوفاژ کار

326,950,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):1.174.000 طول دیگ (cm):336 وزن دیگ (kg):3.585 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۱۹-۱۳۰۰ شوفاژ کار

344,580,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):1.237.000 طول دیگ (cm):352 وزن دیگ (kg):3.775 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۲۰-۱۳۰۰ شوفاژ کار

362,209,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):1.300.000 طول دیگ (cm):368 وزن دیگ (kg):3.965 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۸-۱۳۰۰ شوفاژ کار

150,274,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):556.000 طول دیگ (cm): 179 وزن دیگ (kg):1.685 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۹ -۱۳۰۰ شوفاژ کار

167,903,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):617.000 طول دیگ (cm):195 وزن دیگ (kg):1.875 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد