نمایش یک نتیجه

شیر زانویی چپقی

کاربرد: جهت نصب در مکان هایی که نیاز به تغییر مسیر و قطع و وصل کردن آب بصورت همزمان وجود