نمایش 1–12 از 14 نتیجه

بویلر استار ۱۰-۱۳۰۰ شوفاژ کار

247,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):679.000 طول دیگ (cm): 211 وزن دیگ (kg):2.065 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۱۱-۱۳۰۰ شوفاژ کار

270,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):741.000 طول دیگ (cm): 226 وزن دیگ (kg):2.255 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۱۲-۱۳۰۰ شوفاژ کار

294,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):803.000 طول دیگ (cm):242 وزن دیگ (kg):2.445 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۱۳-۱۳۰۰ شوفاژ کار

317,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):865.000 طول دیگ (cm):258 وزن دیگ (kg):2.635 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۱۴-۱۳۰۰ شوفاژ کار

341,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):928.000 طول دیگ (cm):273 وزن دیگ (kg):2.825 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۱۵-۱۳۰۰ شوفاژ کار

364,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):990.000 طول دیگ (cm):289 وزن دیگ (kg):3.015 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۱۶-۱۳۰۰ شوفاژ کار

388,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):1.052.000 طول دیگ (cm):305 وزن دیگ (kg):3.205 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۱۸-۱۳۰۰ شوفاژ کار

435,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):1.174.000 طول دیگ (cm):336 وزن دیگ (kg):3.585 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۱۹-۱۳۰۰ شوفاژ کار

459,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):1.237.000 طول دیگ (cm):352 وزن دیگ (kg):3.775 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۲۰-۱۳۰۰ شوفاژ کار

482,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):1.300.000 طول دیگ (cm):368 وزن دیگ (kg):3.965 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۷-۱۳۰۰ شوفاژ کار

176,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):494.000 طول دیگ (cm):163 وزن دیگ (kg):1.495 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر استار ۸-۱۳۰۰ شوفاژ کار

200,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):556.000 طول دیگ (cm): 179 وزن دیگ (kg):1.685 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد