نمایش 1–12 از 67 نتیجه

بویلر Turbo-10 شوفاژکار

114,000,000 تومان
تعداد پره ها : (pcs):10 ظرفیت حرارتی (kw):388 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):334.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):1.324.000 حجم ابگیری دیگ 163:لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :300میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/333 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :155میلی متر طول دیگ :1867میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :725×1121 میلی متر وزن خالص  دیگ :1124 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر Turbo-11 شوفاژکار

125,000,000 تومان
تعداد پره ها : (pcs):11 ظرفیت حرارتی (kw):441 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):379.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):1.505.000 حجم ابگیری دیگ 179:لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :300میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/3663 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :155میلی متر طول دیگ :2020میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :725×1121 میلی متر وزن خالص  دیگ :1226 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر Turbo-۱۲ شوفاژکار

135,000,000 تومان
تعداد پره ها : (pcs):12 ظرفیت حرارتی (kw):495 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):426.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):1.689.000 حجم ابگیری دیگ 195:لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :400میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/3996 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :185میلی متر طول دیگ :2173میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :725×1121 میلی متر وزن خالص  دیگ :1327 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر Turbo-13 شوفاژکار

146,000,000 تومان
تعداد پره ها : (pcs):13 ظرفیت حرارتی (kw):536 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):461.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):1.829.000 حجم ابگیری دیگ 211:لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :400میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/4329 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :185میلی متر طول دیگ :2326میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :725×1121 میلی متر وزن خالص  دیگ :1429 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر Turbo-14 شوفاژکار

156,800,000 تومان
تعداد پره ها : (pcs):14 ظرفیت حرارتی (kw):599 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):515.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):2.044.000 حجم ابگیری دیگ 227:لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :400میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/4662 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :185میلی متر طول دیگ :2479میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :725×1121 میلی متر وزن خالص  دیگ :1531 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر Turbo-15 شوفاژکار

167,500,000 تومان
تعداد پره ها : (pcs):15 ظرفیت حرارتی (kw):651 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):560.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr): 2.221.000 حجم ابگیری دیگ 243:لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :400میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/4995 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :185میلی متر طول دیگ :2632میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :725×1121 میلی متر وزن خالص  دیگ :1633 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر Turbo-8 شوفاژکار

93,000,000 تومان
تعداد پره ها : (pcs):8 ظرفیت حرارتی (kw) : 283 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):243.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):966.000 حجم ابگیری دیگ 131:لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :300میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/2664 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :155میلی متر طول دیگ :1561میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :725×1121 میلی متر وزن خالص  دیگ :920 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر Turbo-9 شوفاژکار

103,000,000 تومان
تعداد پره ها : (pcs):9 ظرفیت حرارتی (kw):336 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):289.000 ظرفیت حرارتی (btu/hr):1.146.000 حجم ابگیری دیگ 147:لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :300میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/2997 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN): 3 قطر دهانه مشعل گیر :155میلی متر طول دیگ :1714میلی متر عرض و ارتفاع دیگ :725×1121 میلی متر وزن خالص  دیگ :1022 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر استار ۷-۱۳۰۰ شوفاژ کار

176,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی (kcal/hr):494.000 طول دیگ (cm):163 وزن دیگ (kg):1.495 حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :10 حداکثر فشار کاری مجاز(psi) :145 حداکثر فشار کاری مجاز(kpa) :1.000 حداکثر دمای کاری مجاز: 105 درجه سانتیگراد

بویلر سوپر ۳۰۰ پنج پره شوفاژکار

23,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):5 ظرفیت حرارتی (kw):50/8 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):43.700 ظرفیت حرارتی (btu/hr):173.000 حجم ابگیری دیگ:22/3 لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :144میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/0403 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN):11/2 قطر دهانه مشعل گیر :110میلی متر طول دیگ :682میلی متر وزن خالص دیگ :205 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سوپر ۳۰۰ شش پره شوفاژکار

27,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):6 ظرفیت حرارتی (kw):62/3 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):53.600 ظرفیت حرارتی (btu/hr):213.000 حجم ابگیری دیگ: 26/8 لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :144میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/0484 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN):11/2 قطر دهانه مشعل گیر :110میلی متر طول دیگ :764میلی متر وزن خالص دیگ :233 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل

بویلر سوپر ۳۰۰ نه پره شوفاژکار

38,700,000 تومان
مشخصات فنی محصول: تعداد پره ها : (pcs):9 ظرفیت حرارتی (kw):96/7 ظرفیت حرارتی (kcal/hr):83.100 ظرفیت حرارتی (btu/hr):330.000 حجم ابگیری دیگ: 40/2لیتر قطر دهانه دودکش دیگ :144میلی متر حجم محفظه احتراق (m3):0/0726 سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN):11/2 قطر دهانه مشعل گیر :110میلی متر طول دیگ :1010میلی متر وزن خالص دیگ :321 کیلو گرم حداکثردمای کاری مجاز:105 درجه سانتی گراد حداکثر فشار کاری مجاز(bar) :4 نوع سوخت گازی :گاز طبیعی (گاز شهری ) نوع سوخت مایع :گازوئیل